• Xây dựng thương hiệu Lucky Sun dựa trên sức mạnh trái tim.
  • Chân thành – Tin tưởng – Hợp tác
  • Đoàn kết – Sáng tạo – Không ngừng đổi mới.
  • Kiên trì tuyệt đối hướng đến mục tiêu.
  • Tốc độ là sức mạnh.